วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

คุณแม่จูเนียร์...ความเหมือนที่แตกต่าง

ต้องยอมรับว่าวัยรุ่นในปัจจุบันมีค่านิยมเสรีเรื่องเพศมากขึ้น จนลืมเลือนขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของสังคมไทย จนเกิดปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์ในวัยเรียน สำหรับกรณีนี้มีมาตั้งแต่ครั้งอดีตและลุกลามมาจนถึงปัจจุบัน แต่ไม่มีใครหรือหน่วยงานใดเข้ามาดูแลและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ส่วนผู้ที่ต้องแบกรับปัญหาและสูญเสียสิทธิเสรีภาพที่สุดนั้นก็คือวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์และเด็กที่อยู่ในท้อง

วัยรุ่นที่พลาดตั้งครรภ์ในวัยเรียนก็ต้องออกจากโรงเรียนนั้นๆหรือโดนบีบให้ออกเพราะสังคมของเรารับไม่ได้กับพฤติกรรมแบบนี้ ส่วนเด็กที่เกิดมาก็ต้องดูแลไปตามเวรตามกรรม จึงน่าจะมีหน่วยงานหรือองค์กรเข้ามาดูแล เพื่อที่เด็กจะได้รับการอุปการะเลี้ยงดู อบรม สั่งสอนและมีพัฒนาการที่ดี อันเป็นการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันครอบครัว ทุกวันนี้สังคมไทยจะมีก็แค่เพียง พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

หากเปรียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วอย่าง สหรัฐอเมริกาที่มีอัตราการตั้งครรภ์สูงสุดเมื่อเปรียบกับวัยรุ่นประเทศพัฒนาด้วยกัน ทางสหรัฐได้มีการผลักดันแผนรณรงค์ระดับชาติและมีการช่วยเหลือวัยรุ่นตั้งครรภ์อย่างจริงจัง ผ่านเว็บไซต์ขององค์กรที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก ภายใต้ความดูแลของรัฐบาลผ่านหน่วยงานต่างๆ อาทิ เครือข่ายสุขภาพวัยรุ่น เอชทีเอ็น(HTN) จัดตั้งขึ้นเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น อีกทั้งยังวางแผนปรับปรุงอนาคต ซึ่งมั่นใจว่าการรณรงค์ส่วนนี้จะช่วยให้เด็กเกิดเสถียรภาพทางครอบครัว

ขณะเดียวกันยังมี ทีเอ็นซี (The National Campaign)หน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐ ทำหน้าที่ปรับปรุงความเป็นอยู่ของครอบครัว เยาวชน และประเทศ โดยทำหน้าที่ป้องกันปัญหาวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ ปรับเปลี่ยนมุมมองทัศนคติของประชาชน โดยอาศัยสื่อของรัฐ และอิทธิพลผู้นำในแต่ละท้องที่ในการขีดเส้นใต้ขอบเขตของปัญหาพร้อมกับ แจกจ่ายโปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว ติดประกาศตามที่สาธารณะ เพื่อเตือนให้วัยรุ่นตระหนักถึงปัญหา

นอกจากนี้รัฐบาลยังมีส่วนส่งเสริมให้สถานศึกษามอบโอกาสแก่นักเรียนที่ตั้งครรภ์สามารถเรียนต่อตามปกติ ได้เช่น Marian Pritchett School รัฐ ไอดาโฮ เป็นโรงเรียนพิเศษสำหรับวัยรุ่นตั้งครรภ์ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่เสริมสร้างทักษะการเลี้ยงดูเด็กที่คลอดอย่างถูกต้องและเหมาะสมอยู่ ด้านกิจกรรมนอกหลักสูตรที่เน้นทักษะด้านอื่นๆ เช่น การเลี้ยงดูและกฎหมายครอบครัว

ศูนย์ตั้งครรภ์วัยรุ่น เมืองนิวเฮฟเว่น อีกหนึ่งโรงเรียนสำหรับวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ มีกำหนดการ ปฏิทินการศึกษา และหลักสูตรตามปกติ ด้านบริการสวัสดิการด้านสังคมและสุขภาพครบวงจร พยาบาลจะเป็นผู้นำด้านความรู้การดูแลตนเองก่อนคลอด ตรวจสอบหมายนัดของแพทย์ ตลอดจนนักจิตวิทยาที่คอยให้คำแนะนำ
ขณะเดียวกันยังมีการศึกษาทางเลือกอย่างอื่นอีก เช่น โฮมสคูล เดย์แคร์ การศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาออนไลน์ ฯลฯ ซึ่งสามารถเลือกได้ตามความต้องการของแม่วัยรุ่น

จะเห็นได้ว่าต่างประเทศเขามองปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องได้รับการแก้ไขและดูแลอย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งต่างจากบ้านเราที่ยังคงมองข้ามเด็กและแม่วัยรุ่นที่ประสบกับปัญหา อย่างไรก็ตามการให้ความรู้หรือการศึกษาเพิ่มเติมเรื่องเพศสัมพันธ์แก่วัยรุ่น จะช่วยให้พวกเขาตระหนักถึงปัญหาการมีเพศสัมพันธ์หรือตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรได้ รวมถึงเสริมสร้างวัฒนธรรมความรับผิดชอบให้แก่เยาวชนที่จะเติบโตไปเป็นวัยรุ่นในอนาคต และที่สำคัญหากจะมีหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนเข้ามาช่วยดูแลให้คำปรึกษาแก่คนที่ตั้งครรภ์ในวัยเรียนก็จะยิ่งดีไปใหญ่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น